F?menü

Keresés

BelépésKezd?oldal Alapszabályzat

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYZATA

 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

(a módosítások az okiratban d?lt bet?vel szerepelnek)

1. §.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) Az Egyesület neve: Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület. Rövid neve: TMEAHE

Székhelye: Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Irodahelyisége. 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 1-3.

Az egyesület címe: 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 1-3.

Az egyesület levelezési címe: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 20. III. 2.

(2) Az egyesület bélyegz?je: Tolna vármegye 1699-es címere „Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület” – körirattal. Az egyesület alapítási éve 1992.

(3) Az egyesület önálló jogi személy, amely a 2011. évi CLXXV. tv. 34. § 1. bek. b. pont és a 2013. évi V. tv. (A Polgári Törvénykönyvr?l) alapján közhasznú tevékenységet folytató szervezet, amely tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint végzi.

M?ködési terület: Tolna megye

2. §.  AZ  EGYESÜLET  CÉLJA  ÉS ALAPVET?  FELADATAI

(1) Az egyesület célja önként, egyénileg vagy csoportosan szolgálni a lakóhely és a munkahely, a szül?föld történelmének, kultúrájának megismerését és tiszteletét. Az egyesület vállalja a nemzeti tudat és a hagyományok ápolását, a kulturális, természeti és települési értékek meg?rzését és gazdagítását, ezen belül az etnikai csoportok és nemzeti kisebbségek sajátos értékeinek fennmaradását.

 

(2) DÁ SJ-OR VINYIT UNÁ, SI SJÉ FEL LUKRU ÁRÉ

D-áje-sz-or ápukát uná aminyistye, kit o szîngur, o mulcînsj sză kunaszkă loku, hungyé ságyé, sî hungyé lukră, áré dă gînd szá styijé sjé fel kuszt avut lokusztá, pînă zuá dă ásztăz, sî sj-azsunsz, sjé-fel mîndrácă áré, pă sjé toc măréc  ăsz.

Aminyistye-sz gátá sză păzászkă, sză je számá pă kutotu sj-or ázsunsz, sî dákă patyé máj sz ádunyé ună sjigogyi, sjé găzdăsjije sî mîndrácá dă. Într-ásztá prisjepé nu numá găzdăsjije lu ungruj, dá sî á lor, káré nu-sz ungurj, nisj nu ro mulcînsj ăsz, dă tot în Unguremé ságyé, sáisj or năszkut. (Cigány)

 

(3) ZIELSTELLUNG UND GRUNDLEGENDE AUFGABEN DES VEREINES

Ziel des Vereines ist der freilwillige, individuelle oder kollektive Dienst, um die Geschichte der Wohn- und Arbeitsstelle, sowie des Heimatlandes besser kennenzulernen und zu achten. Der Verband setzt sich zum Ziel das Nationalbewußtsein und die Traditionen, sowie die Werte von der Kultur, Natur und den Siedlungen zu pflegen und zu bereichern. Darunter ist ein wichtiger Gesichtspunkt, die Bewahrung der eigenen Werte von ethnischen Gruppen und nationalen Minderheiten. (Német)

 

(4) CILJ I OSNOVNI ZADACI UDRUŽENJA

Cilj udruženja je dobrovoljno, individualno ili kolektivno doprineti upoznavanju i poš- tovanju prošlosti i kulture mesta življenja i otadžbine. Udruženje prima na sebe negovanje nacionalne svesti i tradicija, o?uvanje i oboga?ivanje kulturnih, prirodnih i lokalnih vrednosti kao i vrednosti etni?kih grupa i nacionalnih manjina. (Szerb)

 

(5) CIELE A ZÁKLADNÉ ÚLOHY SPOLKU

Ciel’om Spolku je dobrovol’ne individuálne alebo kolektívne sa venovat’ spoznaniua váženim si historie kltúry bydliska a rodnej osady pracoviska. Spolok si považuje za úlahu pestovanie národného povedomia a tradicií, zachovanie hodnôt kultúry, prírody a bydliska, a zárove? v rámci tohto zachovanie špecifických hodnôt etnických skupin a národných menšin. (Szlovák)

 

(6) Ennek érdekében az egyesület feladatai:

Az egyesület tevékenysége során többségében olyan közhasznú – a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló – feladatot lát el, amelyr?l törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia.

a.)  a Tolna megyei honismereti mozgalom támogatása;

b.)  az egyéni kutatók, szakkörök, honismereti körök és hasonló célú egyesületek munkájának és együttm?ködésének segítése;

c.)   a honismereti, helytörténeti kutatások, programok szakmai és anyagi támogatása; a honismereti, helytörténeti kiadványok támogatása;

d.)  az országos és megyei pályázatok népszer?sítése és segítése, saját megyei pályázatok kiírása;

e.)  a honismereti tevékenység regionális és országos programjainak népszer?sítése;

f.)    megyei szakmai fórumok, táborok és tapasztalatcserék segítése és szervezése;

g.)  együttm?ködés a Honismereti Szövetséggel;

h.)  a honismereti munkához szükséges anyagi források felkutatása.

 

(7) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (Ectv. 34.§ 1. bek. d. pont alapján.) (Országgy?lési és önkormányzati képvisel?jelöltet nem állít, és nem ajánl.)

 

(8) Az egyesület közhasznú tevékenységként: ismeretterjeszt? tevékenységet, kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását, tudományos tevékenység, kutatást, magyarországi nemzetiségi kultúra támogatását végez.

 

Ismeretterjesztés:

Az egyesület az ismeretterjesztést, adatszolgáltatást, mint közhasznú tevékenységet a feln?ttoktatáshoz és egyéb foglalkozáshoz, mint közfeladathoz a nemzeti köznevelésr?l szóló 2011. CXC. tv. 4. § 1. pont, n) alpontjához és az 5. pontjához közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódóan végzi.

 

Kulturális tevékenység:

A helyi önkormányzatok kötelesek ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a közösség kulturális hagyományainak, értékeinek megóvását, ápolását szolgálják. Ezzel összefüggésben feladata a m?vészeti kezdeményezések, az önszervez?dés támogatása, a m?vészi alkotó munka feltételeinek javítása, valamint a m?vészeti értékek létrehozásának, meg?rzésének segítése.  Az egyesület a fenti tevékenységeit közvetlenül vagy közvetve az 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség? szervek feladat- és hatásköreir?l 121. § a)-b) pontjában írt közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

 

Kulturális örökség megóvása:

Az egyesület a honismereti gy?jt?munka, mint közhasznú tevékenységet a kulturális örökség helyi védelme közfeladathoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontjához közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódóan végzi.

Az egyesület a honvédelmi sírok ápolása, mint közhasznú tevékenységet a nemzeti emlékhelyek védelme közfeladathoz a 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelmér?l 61/B. § (3) bekezdéséhez, valamint a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 13. § (1) bek. 2. pontjához közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódóan végzi.

Az egyesület emléktábla állítás és gondozást, mint közhasznú tevékenységet az épített környezet alakítása és védelme közfeladathoz az 1997. évi LXXVIII. évi törvény az épített környezet alakításáról és védelmér?l 57.§ (2) bekezdéséhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódóan végzi.

 

Tudományos tevékenység, kutatás:

Az egyesület a tudományos kutatást, mint közhasznú tevékenységet, a maradandó érték? magánokiratok védelme közfeladathoz az 1995. évi LXVI. tv.  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér?l szóló tv. 3. § (1) és a 33. § (1) és az (1) bekezdés a) pontjához közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódóan végzi.

 

Magyarországi nemzetiségi kultúra támogatása:

A nemzetiségi kultúra támogatása, hagyományainak meg?rzése, kapcsolatok külhoni magyarokkal: a nemzetiségi érdekképviselet esélyegyenl?ség a kulturális autonómia meger?sítésére irányuló önszervez?dés támogatása a nemzetiségi közösséghez köt?d? kulturális javak meg?rzése a helyi nemzetiségi önkormányzatok kötelez? közfeladata. Az Egyesület a fenti közhasznú tevékenységeket a  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bek. 19. és a, 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § f) pontjaiban írt közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódóan végzi.

(9) Az egyesület közhasznú tevékenységéb?l fakadó szolgáltatásait tagjai mellett bárki igénybe veheti. A szolgáltatás igénybevételének módjáról és a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos iratokba való betekintés rendjér?l az elnökség a tudnivalókat az egyesület www.tolnahonism.hu honlapján és székhelyén kifüggesztve közzé teszi. Az egyesület m?ködésér?l készült iratokba, az éves beszámolóba és közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintés iránti kérelmet az elnökhöz kell írásban benyújtani, aki el?zetes id?pont egyeztetés után az egyesület székhelyén biztosítja az iratbetekintést.

 

(10) Az egyesület közhasznú szolgáltatásait, azok igénybevételének módját, közgy?lési, elnökségi határozatai és egyéb m?ködésére vonatkozó tájékoztatóit az egyesület székhelyén kifüggeszti, valamint az egyesület honlapján folyamatosan elérhet?vé teszi. Az egyesület az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet az egyesület honlapján közzéteszi, illetve jogszabályban el?írt módon letétbe helyezi.

(11) Az egyesület feladatai eredményes megvalósítása érdekében kiadványt jelentethet meg, illetve ezek megjelenését támogathatja, és azokat értesítheti.

 

(12) Az egyesület által alapított Egyed Antal-díjjal az egyesület a közösségek és személyek által végzett kiemelked? honismereti munkát ismer el. Évente egy-egy díj adományozható.

 

3. §.  AZ  EGYESÜLETI  TAGSÁG  FORMÁI

 

(1) Az egyesületi tag lehet alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tag.

(2)  Az egyesület alakuló közgy?lésén belépési szándékukat kifejez?k alapító tagok. A kés?bb belép?k rendes vagy pártoló tagokká válnak.

(3)  Az egyesületnek rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki/amely az egyesület céljaival egyetért, alapszabályát elfogadja, és azt tevékenységével támogatja.

(4)  Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki/amely vállalja az egyesület célkit?zéseinek szakmai, erkölcsi, illetve anyagi támogatását.

(5)  Az egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is, akik különleges és kiemelked? tevékenységükkel, els?sorban erkölcsileg támogatják az egyesületet. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet külföldi természetes és jogi személy is.

 

4. §.  AZ  EGYESÜLETI  TAGSÁG  KELETKEZÉSE  ÉS  MEGSZ?NÉSE

 

(1) Az egyesületbe való belépés önkéntes. Az alapító tagság az alakuló közgy?lésen való részvétellel és a belépési nyilatkozat kitöltésével keletkezik; a rendes és a pártoló tagság az elnökség által történ? felvétellel, az egyesület közgy?lésének hozzájárulásával; a tiszteletbeli tagság a közgy?lésen, vagy a közgy?lések közötti id?szakban az elnökség által történ? választás útján keletkezik. A tagságról az egyesület nyilvántartást vezet.

 

(2) Az egyesületi tagság megsz?nik

a.)  Kilépéssel, melyet az egyesület elnökének kell írásban bejelenteni.

b.) Kizárással: A tagnak jogszabályt, az egyesület Alapszabályát vagy közgy?lési határozatát súlyosan vagy ismételten sért? magatartása miatt a közgy?lés, - bármely egyesület tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére -  kizárta. Amennyiben az egyesület tagjai közül bárki az egyesület elnökének bejelenti, hogy az egyesület tagjai közül valaki a fent felsorolt kifogásolható magatartást megvalósította, az elnök köteles a bejelentést?l számított 8 napon belül írásban nyilatkoztatni a tagot a bejelentésben írtakkal kapcsolatban. A tag az elnök által kézbesített felhívásra 8 napon belül írásban köteles nyilatkozni. A kifogásolható magatartást tanúsító tag nyilatkozatát követ?en az elnökség további 8 napon belül határoz arról, hogy elfogadja-e a kifogásolható magatartást tanúsító tag védekezését, vagy az esetleges kizárással kapcsolatban közgy?lést kíván összehívni. Abban az esetben, ha az elnökség úgy határoz, hogy a tag kizárásának lehet helye, úgy a közgy?lés összehívására vonatkozó szabályok szerint a tag kizárására vonatkozó napirendi pontként való megjelöléssel a közgy?lést összehívja. A fegyelmi közgy?lésen az elnök által kijelölt elnökségi tag ismerteti a kizárással kapcsolatban keletkezett iratokat, illetve a kizárásra okot adó körülményekkel kapcsolatban meghallgatja a kifogásolható magatartást tanúsító tagot. Szükség esetén a kifogásolható magatartással kapcsolatban tanúkat hallgat meg, illetve iratokat vizsgál meg. Ezt követ?en a közgy?lés szavazással dönt a tag kizárásával kapcsolatban. A kizárásról szóló határozatot a kizárt tagnak írásban kézbesíteni kell, és fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a közgy?lés határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, illetve tájékoztatnia kell a Ptk. 3:35.§-ában foglalt, határozat bírósági felülvizsgálata, lelhet?ségér?l.

c.) A tagdíj meg nem fizetése miatt. A tagdíj meg nem fizetése miatt az egyesület elnöke köteles írásban határid? t?zésével a tagot ajánlott, tértivevényes postai levélben felhívni a tagdíj utólagos megfizetésére, annak elmulasztásának jogkövetkezményeire történ? felhívással. Abban az esetben, ha a tag a felhívásban közölt határid?re /a felszólítás kézhezvételét követ? 30 napon belül/ a tagdíjfizetési kötelezettségének a továbbiakban sem tesz eleget, úgy a fentiek szerint újabb írásbeli felszólítás eredménytelen elteltét követ?en a jelen alapszabályban a tag kizárására vonatkozó eljárási rend megtartásával a tag az egyesületb?l kizárható.

d.) A tag halálával vagy jogutód nélküli megsz?nésével.

(3) A tagsági viszony a közgy?lés vagy az elnökség hozzájárulásával id?legesen egy évig szüneteltethet?

 

5. §.  AZ  EGYESÜLET  TAGJAINAK  JOGAI  ÉS  KÖTELESSÉGEI

(1) Az egyesület rendes tagjának jogai:

a.) Részt vesz az egyesület közgy?lésein, az egyesület alapszabályának, célkit?zéseinek, feladatainak megfogalmazásában, kialakításában és megvalósításában, valamint a közgy?lési határozatok meghozatalában.

b.) Választhat és választható az egyesület tisztségeire.

c.) Részt vehet az egyesület tevékenységében, az egyesület rendezvényein,  igénybe vehet az egyesületi tagokat megillet? esetleges kedvezményeket.

e.) Igényelheti az egyesület szolgáltatásait, az egyesület megfelel? határozata alapján részesedhet a különféle pénzügyi támogatásokból, alapítványokból és más forrásokból származó bevételekb?l.

f.) Észrevételt és javaslatot tehet az egyesületet érint? bármely kérdésben és kifogást emelhet az egyesület bármely, számára sérelmes, vagy törvénysért? határozata, megnyilvánulása ellen.

g.) Igényelheti az egyesület érdekérvényesít? és érdekvédelmi tevékenységét.

h.) Hivatalos nyomtatványokon és levelezés során feltüntetheti az egyesülethez való tartozásának tényét, az egyesületben viselt tisztségét.

 

(2) Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

a.) Az alapszabály tiszteletben tartása.

b.) Részvétel az egyesület célkit?zéseinek és feladatainak megvalósításában.

c.) Az egyesület érdekeinek képviselete és védelme.

d.) Együttm?ködés az egyesület más tagjaival.

e.) A tagsági díj rendszeres befizetése és az egyesület vagyonának védelme.

 

(3)  Az egyesület pártoló tagjainak jogai:

a.) Részt vehet az egyesület közgy?lésein, ahol tanácskozási jog illeti meg.

b.) Részt vehet az egyesület szerveinek tevékenységében és az egyesület rendezvényein. Pártoló tag tisztségvisel? nem lehet.

 

(4) Az egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:

a.) Az egyesület alapszabályának tiszteletben tartása.

b.) Az egyesület célkit?zéseinek szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása.

 

(5) A tiszteletbeli tag jogai megegyeznek a pártoló tag jogaival.

 

(6) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a.) Az egyesület alapszabályának tiszteletben tartása.

b.) Az egyesület céljainak erkölcsi támogatása.

 

6. §.  AZ  EGYESÜLET  SZERVEI

 

(1) Az egyesület szervei a Közgy?lés, az Elnökség és a Számvizsgáló és Ellen?rz? Bizottság.

 

(2) A közgy?lés az egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összessége. A közgy?lés ülései nyilvánosak. Közgy?lést szükség szerint, de legalább évenként kell tartani, arra minden tagot az id?pont, a helyszín és a napirend megjelölésével a tagok saját e-mail címére, annak hiányában postacímére küldött meghívóval, valamint az egyesület honlapján közzétéve, legalább 10 nappal korábban meg kell hívni. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák.

 

(3)  Közgy?lést kell összehívni, ha a tagok 10%-a, vagy az elnökség az ok és a cél megjelölésével ezt kívánja, továbbá ha erre a bíróság döntést hoz. Az elnökség köteles a közgy?lést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az egyesület el?reláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy az egyesület céljának elérése veszélybe került.

a.) A közgy?lést az elnökség készíti el? és hívja össze. A tisztségvisel?inek megválasztása a jelenlev?k egyszer? szótöbbségével, tisztségenként egyenkénti, nyílt szavazással történik a levezet? elnök javaslattétele után.

b.) A jegyz?könyvvezet?, a hitelesít?k, a szavazatszámlálók, a jelöl?bizottság megválasztása az adott közgy?lésre vonatkozik – megbízatásuk annak befejeztével megsz?nik.

c.) A jegyz?könyvnek tartalmaznia kell a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenz?k (ha lehetséges, személye meghatározása mellett) számarányát,  a jegyz?könyvvezet? és a hitelesít?k aláírását. A közgy?lés a szervezet székhelyén kívül is megtartható.

A jegyz?könyvnek, illetve határozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy az érintettek a határozat ellen milyen jogorvoslati lehet?séggel élhetnek, és ki kell arra is térni, hogy a határozatot az érintettekkel  ajánlott levél megküldésével kell kézbesíteni.

A közgy?lésen hozott döntésekr?l az elnök írásban köteles tájékoztatni azokat a személyeket, illetve hatóságokat, valamint egyéb szervezeteket, amelyekkel kapcsolatban a közgy?lés határozatát hozta. A tájékoztatást a határozathozatalt követ? 15 napon belül kell az érintettekkel közölni.

A közgy?lés megtartásáról, annak napirendjér?l és a meghozott határozatokról a közgy?lést követ? 15 napon belül az elnök köteles az Egyesület honlapján, illetve hirdet?tábláján közleményt közzétenni.

d.) A közgy?lésen a tagok szavazati jogukat személyesen gyakorolják.

 

(4) A közgy?lés határozatképes, ha az alapító és a rendes tagok fele plusz egy f? jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgy?lés 15 napon belüli ismételt összehívása esetén az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Az így megismételt közgy?lés csak akkor határozatképes, ha erre a tagságot a meghívóban el?re figyelmeztették.

 

(5) A közgy?lés a határozatait általában egyszer? többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve ahol jogszabály ennél magasabb szavazati arányt ír el?.

 

(6) A jelenlév?  szavazati joggal rendelkez? tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:

-az egyesület alapszabályának elfogadásához, módosításához,

-az éves költségvetés elfogadásához,

-az éves tagdíj megállapításához,

-az egyesületi tag kizárásához,

-az egyesület m?ködésének felfüggesztéséhez,

-vagyonának hovafordítása kérdésében

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megsz?nésér?l szóló közgy?lési döntéshez a szavazati joggal rendelkez? tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(7) A közgy?lés többségi szavazattal, titkos szavazással, 4 évi id?tartamra megválasztja az elnökség tagjait, az elnököt, a  titkárt és 5 tagot, valamint a 3 tagú Számvizsgáló és Ellen?rz? Bizottságot. A jelölést a közgy?lés által meger?sített jelöl? bizottság végzi. Az elnökség, a számvizsgáló és ellen?rz? bizottság, valamint a jelöl? bizottság tagjai között személyi összeférhetetlenség nem lehet.

 

(8 ) A közgy?lés hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály módosítása;

b.) az egyesület megsz?nésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c.) a vezet? tisztségvisel? megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d.) az éves költségvetés elfogadása;

e.) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezet? szervnek az egyesület vagyoni helyzetér?l szóló jelentésének – elfogadása. Az éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet elfogadása a közgy?lésre vonatkozó általános szabályok szerint történik minden év április 30-ig.

f.) a vezet? tisztségvisel? feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezet? tisztségvisel? az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g.) az olyan szerz?dés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezet? tisztségvisel?jével, a felügyel?bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezet? tisztségvisel?k és a felügyel?bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésér?l való döntés;

i.) a felügyel?bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

j.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

k.) a végelszámoló kijelölése és

l.) a tag kizárása (lsd.4.§.).

(9) Az egyesület irányító szerve az 7 tagú elnökség, melyet tagjai sorából a közgy?lés választ 4 évi id?tartamra. Feladata a szervezet tevékenységének folyamatos irányítása a közgy?lések közötti id?szakban. A közgy?lés az elnökség tagjai sorából 4 évre elnököt és titkárt választ.

 

(10) Az elnökség szükség szerint, de legalább félévenként tart gy?lést. Az elnökség ülései nyilvánosak.

Határozatképes, ha az elnökség tagjainak fele plusz egy f? jelen van. Határozatait egyszer? szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve ahol jogszabály ennél magasabb szavazati arányt ír el?. Az elnökség üléseit az elnök távollétében a titkár irányítja. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, és köteles közölni a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat olyan részletességgel, hogy a döntésre jogosultak a kérdésben az álláspontjukat ki tudják alakítani.

 

Az elnökség feladatkörébe tartozik

a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b.) a beszámolók el?készítése és azoknak a közgy?lés elé terjesztése;

c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgy?lés elé terjesztése;

d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgy?lés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségvisel?k megválasztatásának el?készítése;

f.) a közgy?lés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

g.) az ügyvezet? szerv által összehívott közgy?lés napirendi pontjainak meghatározása;

h.) részvétel a közgy?lésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

i.) a tagság nyilvántartása;

j.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k.) az egyesület m?ködésével kapcsolatos iratok meg?rzése.

l.) az egyesületet érint? megsz?nési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben el?írt intézkedések megtétele; és

m.) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételér?l való döntés.

 

(11) Az elnökség saját éves ülésterv és ügyrend szerint tartja összejöveteleit.

(12) Az egyesület vezet? szervei döntésének tartalmáról, id?pontjáról és hatályáról, illetve a döntést támogatók és ellenz?k (ha lehetséges személye meghatározása mellett) számarányáról nyilvántartást kell vezetni.

(13) Az egyesület vezet? szerveinek határozatairól, döntéseir?l az érintetteket értesíteni kell írásban postai vagy elektronikus úton. A vezet? szervek határozatait, illetve döntéseit az egyesület elnöke köteles a döntést követ? 15 napon belül az Egyesület honlapján, illetve hirdet?tábláján közleményt közzétenni.

 

7. §.  AZ  EGYESÜLET  TISZTSÉGVISEL?I

 

(1) Az egyesület vezet? tisztségvisel?i az elnökség tagjai. Az egyesület képviseletére az elnök és a titkár jogosult, az elnökség többi tagja az egyesület képviseletére nem jogosult.

 

(2) Az elnök hatásköre és feladatai:

a.)  Képviseli az egyesületet országos fórumokon és tárgyalásokon. A közgy?lést?l és elnökségt?l kapott felhatalmazása szerint e jogkörét esetenként átruházhatja az egyesület más tisztségvisel?jére vagy tagjára.

b.)  Irányítja az egyesület tevékenységét, gondoskodik a közgy?lés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról.

c.)   Az egyesület közgy?lésének és elnökségének határozatai alapján megállapodásokat és szerz?déseket köt.

d.)  Aláírja az egyesület egész tevékenységét érint? ügyiratokat és távolléte esetére az aláírásra feljogosíthat más személyt.

e.)  Az alapszabálynak megfelel?en összehívja és vezeti az egyesület közgy?lését és elnökségi üléseit.

 

(3) A titkár képviseli az egyesületet, a közgy?lés és az elnökség által elfogadott határozatok alapján koordinálja az egyesület munkáját. Biztosítja az egyesület m?ködésének folyamatosságát.

 

(4) Az egyesület a tagjai sorából 4 évre megválasztja a Számvizsgáló és Ellen?rz? Bizottság elnökét és két tagját.

 

A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetését?l függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság ellen?rzi a közhasznú szervezet m?ködését és gazdálkodását. Ennek során  az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezet? tisztségvisel?kt?l és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerz?déseit megvizsgálhatja és szakért?vel megvizsgáltathatja.

 

A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság tagja a közhasznú szervezet vezet? szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelel?en a döntéshozó szervet vagy az ügyvezet? szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.) a szervezet m?ködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sért? esemény (mulasztás) történt, amelynek megsz?ntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet? szerv döntését teszi szükségessé;

b.) a vezet? tisztségvisel?k felel?sségét megalapozó tény merült fel.

 

A döntéshozó szervet vagy az ügyvezet? szervet a számvizsgáló és ellen?rz? bizottság indítványára – annak megtételét?l számított 30 napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határid? eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezet? szerv összehívására a számvizsgáló és ellen?rz? bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes m?ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a számvizsgáló és ellen?rz? bizottság haladéktalanul köteles a törvényességi ellen?rzést ellátó szervet értesíteni.

A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik. A számvizsgáló és ellen?rz? bizottságot a bizottság elnöke írásban hívja össze és köteles közölni a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat olyan részletességgel, hogy a döntésre jogosultak a kérdésben az álláspontjukat ki tudják alakítani. A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság akkor határozatképes, ha azon mind a három tag jelen van. A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság a határozatait a jelenlév?k egyszer? szótöbbségéve hozza, kivéve, ahol jogszabály ennél magasabb szavazati arányt ír el?.

(5) Az egyesület tagjai közül további tisztségvisel?t: gazdasági felel?st és ifjúsági koordinátort választ.

 

(6) Az egyesület tisztségvisel?i a gazdasági felel?s kivételével munkájukat társadalmi megbízatásként látják el, ezért semmilyen juttatást nem kapnak. A gazdasági felel?s a munkájáért a közgy?lés által meghatározott díjazásban részesül.

 

8. §.  AZ  EGYESÜLET  GAZDÁLKODÁSA

 

(1) Az egyesületbe tömörült természetes és jogi személyek a társadalom számára hasznos, közérdek? tevékenységet folytatnak. Ennek megfelel?en az egyesület m?ködésének anyagi forrásai, gazdálkodásának anyagi alapjai is részint magánszemélyekt?l, az egyesület tagjaitól, részint társadalmi, állami támogatásokból és egyéb bevételekb?l származnak. Egyesületünk tagja köteles egyesületünk részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A tag által egyesületünk rendelkezésére bocsátott vagyon pénzb?l és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat. Egyesületünk tagja a vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

 

(2) A gazdálkodás forrásai:

a.)  A tagsági díjból származó bevételek mértéke: évente 1500 Ft, módja: csekken, átutalással, illetve személyesen készpénzzel május 31-ig.

b.)  Adományok, pályázatok útján szerzett bevételek.

c.)   A megyei, a városi és községi önkormányzatok céltámogatása az egyesület javára.

 

(3) Az egyesület költségei: A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek (ráfordítások, kiadások).

 

(4) Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik a vonatkozó pénzügyi szabályzatok szerint. A gazdálkodásra külön pénzügyi szabályzat szolgál.

 

(5) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesít? okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít? okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

(6) Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért nem felelnek.

 

9. §.  AZ  EGYESÜLET  TÖRVÉNYESSÉGI  FELÜGYELETE

 

Az egyesület székhelye szerint Szekszárdon, a Szekszárdi Törvényszéken keresztül kerül bejegyzésre. A törvényességi ellen?rzést az egyesület m?ködése felett az ügyészség gyakorolja a reá irányadó szabályok szerint.

 

 

 

10. §.  AZ  EGYESÜLET  MEGSZ?NÉSE

 

(1) Az egyesület megsz?nik:

a.)  Ha megsz?nésér?l dönt a közgy?lés

b.)  Megsz?nésének megállapításával

c.) Az egyesület megsz?nése esetén az egyesület vagyonáról – a hitelez?k kielégítése után – a közgy?lés dönt az alábbiakban meghatározottak szerint: az állami forrásból származó vagyonrész visszakerül az állam tulajdonába, a fennmaradó rész pedig támogatásként a hasonló honismereti célokért tevékenyked? közhasznú szervezetnek.

 

11. §.  EGYEBEK

A tagokra, a döntéshozó, az ügyvezet? szervekre, illetve a tisztségvisel?kre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

A döntést hozó szerv, az ügyvezet? szerv és a számvizsgáló és ellen?rz? bizottság által hozott határozatban nem vehet részt az,

a.) akit a határozat kötelezettség vagy felel?sség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta el?nyben részesít;

b.) akivel a határozat szerint szerz?dést kell kötni;

c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;

e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem min?sül el?nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet? nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít? okiratnak megfelel? cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megsz?nését követ? három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet? tisztségvisel?je az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezet? tisztségvisel?je volt - annak megsz?nését megel?z? két évben legalább egy évig -,

a.) amely jogutód nélkül sz?nt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelent?s összeg? adóhiányt tárt fel,

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesít? bírságot szabott ki,

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér?l szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Vezet? tisztségvisel? az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv?képességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezet? tisztségvisel? az, akit b?ncselekmény elkövetése miatt joger?sen szabadságvesztés büntetésre ítéletek, amíg a büntetett el?élethez f?z?d? hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá nem lehet vezet? tisztségvisel? az, akit e foglalkozástól joger?sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól joger?s bírósági ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezet? tisztségvisel?je nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id?tartamig nem lehet vezet? tisztségvisel? az, akit eltiltottak a vezet? tisztségvisel?i tevékenységt?l.

A vezet? tisztségvisel? köteles a vele szemben fennálló kizáró, illetve összeférhetetlenségi okokat haladéktalanul az Elnökséggel közölni.

A vezet? tisztségvisel?, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el?zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej?leg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A számvizsgáló és ellen?rz? bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv?képességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a számvizsgáló és ellen?rz? bizottság tagja, akivel szemben a vezet? tisztségvisel?kre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezet? tisztségvisel?je.

Nem lehet a számvizsgáló és ellen?rz?  bizottság elnöke vagy tagja, aki

a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezet? szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet? nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesít? okiratban foglaltaknak megfelel?en nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A jogi személy tagja, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlója, a jogi személy vezet? tisztségvisel?je és felügyel?bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysért? vagy a létesít? okiratba ütközik.

12. §.  ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

(1) Az alapszabályzatban és az egyesület egyéb szabályzataiban nem rendezett kérdésekben Ptk. (2013. évi V. tv.) és az Ectv. (2011. évi CLXXV. tv). vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

(2) Az egyesület az alakuló közgy?lés óta m?ködik. Az egyesületet a megyei bíróság 60.029/1993/4. sz. végzésével 558. sorszám alatt vette nyilvántartásba.

 

(3) Jelen alapszabályzatot az 1992. november 28-i közgy?lés fogadta el, a 2005. május 27-i és a 2014. május 17-i és a 2014. augusztus 7-i közgy?lés módosította.

 

Szekszárd, 2014. augusztus 7.

Dr. Gesztesi Enik?                                                           Horváth Endréné

elnök                                                                                    titkár