Kezdőoldal Aktuális hírek Jubileum 2017 Jegyzőkönyv

Jubileum 2017 Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület  2016.05.07-i közgyűlésről
a Babits Mihály Kulturális Központ Csatár termében
Levezető elnök Dr. Dobos Gyula  
Köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy 9.30-kor a közgyűlés – a mellékelt jelenléti ív alapján-nem  határozatképes, ezért a beszámoló közgyűlést ugyanaznap 10 órára - azonos napirenddel- ismét összehívja, és azt a szabályok értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek nyilvánítja. )

Megnyitja a közgyűlést.

Javasolja, hogy a közgyűlés kérje fel a jegyzőkönyv vezetésére Andics Jánost , hitelesítésre Dr. Méry Évát   és Márton Erzsébetet
Szavazás: Igen: 33  Nem: ...0 Tartózkodott: ...0
Megállapítja, hogy a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Javasolja, hogy a közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja.
1. a) 2015 évi  szakmai és közhasznúsági beszámoló ismertetése, kiegészítése
▪ b) 2015. közhasznúsági  segédlet
▪ c) számvizsgálói jelentés
2.) tervek és teendők 2016.évre,  pénzügyi  költségtervek 2016
3.) a 2017.évi jubileumi év tervezése  , szervezési teendői
4.) egyebek
Más javaslata van-e valakinek?
Szavazás: Igen: 33  ..Nem:.0. .Tartózkodott: .0...
Megállapítja, hogy a közgyűlés a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta.

Első napirendi pont:   Levezető elnök felkéri
1.) az egyesület elnökét, hogy szóbeli kiegészítésével terjessze be az elnökség szakmai  beszámolóját az egyesület 2015-ben végzett munkájáról,
Dr. Gesztesi Enikő elnök  beszámolója , kiegészítője
(1.  melléklet).


2.) Felkéri Klézli Erzsébet  könyvelőt pénzügyi beszámolója, a közhasznúsági   segédlete ismertetésére.                          2.  melléklet
3.) a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy adjon jelentést az egyesület pénzügyi ellenőrzésének tapasztalatairól.
Losonciné Zana Judit elnök beszámolója            3.. melléklet
Levezető elnök Kéri a jelenlevők kérdéseit, véleményeit, javaslatait a beszámolókkal kapcsolatban, a vitát megnyitja .
Kérdések, vélemények és javaslatok:
Dr. Gesztesi Enikő: köszöni a tagság rengeteg önkéntes munkáját, főként a XLIII. OHA     lebonyolításában.
Horváth Endréné: Távollévő tagtársak üdvözletét tolmácsolja. Köszöni az eddigi pénztáros munkáját betegségében felépülést kíván a tagság nevében. Megköszöni a könyvelő precíz, jó munkáját.
Losoncziné Zana Judit     javasolja az új pénztáros jelölésének elfogadását.
Kiszler Gyuláné: Jónak tartja a diákok bevonását a honismereti munkába, kéri : a régi     hagyományoknak megfelelőn nagyobb hangsúlyt fektessünk az általános iskolás korosztályra . Javasolja nekik szervezzünk vetélkedőt.
Elekes Eduárdné:  Köszöni Baltaváriék kiadványozói , kutató tevékenységét. Visszhangja és követője     van a kápolnák és keresztek gondozásának.
Válaszadásra felkéri az előterjesztőket.
A vitát lezárja, javasolja a beszámolók elfogadását.
Szavazás: az elnökség beszámolójáról, a közhasznúsági  segédletről,  és a számvizsgáló bizottság jelentéséről    igen   33..nem  0  tartózkodás : 0
Határozat : kgy./1/2016/(05.07.) : A közgyűlés  fentnevezett beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
Kgy/2./2016/(05.07.) A régi pénztáros betegsége miatt - kinek a közgyűlés is köszöni eddigi munkáját és jobbulást kíván- a közgyűlés új pénztárost bíz meg a feladattal Vecsei Lászlóné Sára személyében a korábbi feltételek mellett. /Havi  3000- Ft javadalmazás. /    

Második napirendi pont:

Levezető elnök felkéri Horváth Endréné titkárt a 2016-os  év terveinek, teendőinek ismertetésére, a pénzügyi tervezet bemutatására.                    4. Melléklet
Hozzászólások:                        
Kaczián János: javasolja, hogy Solymár Imréről  a WMMM - ban előadáson emlékezzünk meg, előadónak javasolja Dr. Szőts Zoltánt.
Szőts Zoltán a felkérést elfogadja.
Elekes Eduárdné      A Bonyhádi Solymár Imre Könyvtár rendezvényeihez is kapcsolódjunk.
Dr. Gesztesi Enikő :  Babits M. Kulturális Központ felkérte egyesületünket, a Város Napja alkalmából szervezendő Városismeret vetélkedő szakmai lebonyolítására. A tagság segítségét kéri. Ad hoc bizottság alakítása.
Jakab Géza ,  Dömötörné Szekeres Anikó , Dr. Vizi Márta , Baka Zsuzsa részt vesznek a városismereti vetélkedő   ad hoc bizottságában
Kiszler Gyuláné felajánlja, hogy az őszi megyei találkozót Kölesden tartsa az egyesület.     
Horváth Endréné  kéri, hogy a XLIV. Honismereti Akadémiát támogassa a tagság                        
A javaslatok megtárgyalása után elfogadásra javasolja a tervezetet.
Szavazás     igen : 33 , nem:  0 , Tartózkodás:  0
Határozat      kgy. 3./2016 (05. 07. ) A 2016-os év terveit és költségtervét a kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta
.
Az elnök szünetet rendel el.

Levezető elnök :Dr. Geréné Dr. Vizi Márta
Harmadik napirendi pont:  a 2017.évi jubileumi év tervezése  , szervezési teendői, egyebek
Tervezett programja és szervezési előkészületei,feladatai.
Felkéri az előadókat: Dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné        
Az elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészíteni valója,  javaslata, vállalása..
Hozzászólások, vállalások, egyéni beszámolók:
Renkecz József. Sok mindent köszönhet az egyesületnek, főként előző elnökünk, Kaczián János megbízásainak. Köszöni.
Kaczián János: A 20 éves évfordulókor sok mindent összegyűjtött az egyesület, a jubileumi kiadvány alapja készen van. A városmegbízásából fogja össze a Honismereti munkatankönyv előkészületeit.
Kiszler Gyuláné:  Kölesden sok mindent megújítottak, szívesen bemutatják az odalátogatóknak.
Horváth Endréné    Kéri, hogy jelentkezzenek a Honismeret a múzeumban c. sorozatra előadók. Dobri István:     Nagydorogi kutatómunkák, kiadványtervek, jelentkezik őszi előadásra. és
Dr. Ótós Miklós  A szekszárdi katolikus egyház története után Wosinsky Mór plébánosi tevékenységét kutatja, előadásra jelentkezik.
Andics János : A Hangya Szövetkezetek történetét kutatja, arról készül könyvet összeállítani.
Dr. Dobos Gy: Szakirodalmat javasol Andics Jánosnak.
Baltavári Istvánné:  A keresztek után most a megye kálváriáit veszik számba férjével, ebből is kiadványt szeretnének majd.
Elekes Eduárdné Bemutatja az Alsóvárosi Egyesület újonnan megjelentetett kötetét a lebontott városrészről.
Szavazás    :    igen  31. nem: ….0....tartózkodás....0. fő.
Időközben 2 fő távozott a közgyűlésről, ezért tartózkodás és ellenszavazat nélkül 31 fő igen szavazata mellett
Határozat:  kgy/4./2016(05.07.): közgyűlésünk a 2016. jubileumi közgyűlés  tervezetét, kiegészítésekkel, vállalásokkal   elfogadta. /Ad hoc bizottság felállítása: Jubileumi közgyűlés tartása, jubileumi emlékkönyv kiadása, pályázat/

Az egyesület elnöke eredményes munkát és jó egészséget kíván az új évre és a közgyűlést bezárja.Kmf.

ANDICS JÁNOS
jegyzőkönyvvezető

MÁRTON ERZSÉBET      Dr. MÉRY ÉVA
hitelesítő                         hitelesítő